Old Main Page

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

Suvaasthi.png
Tāna Support | ކޮންޕީޓަރުން ތާނަ ލިޔެކިޔުމަށް މަގެއް | Translation of useful words


ދިވެހި - ދިވެހި - އިނގިރޭސި

ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ
މ ފ ދ ތ ލ ގ ޱ ސ ޑ
ޓ ޏ ޔ ޕ ޖ ޗ ޝ ޒ ޙ
ޙ ޚ ޜ ޢ ޣ ޥ ޛ ޠ ޡ
ޘ ޤ ޞ ޟ


އައު ބަހެއް ރަދީފަށް ލައްވާI H G F E D C B A
R Q P O N M L K J
Z Y X W V U T S