Future Main Page

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

Suvaasthi.png
Tāna Support | ކޮންޕީޓަރުން ތާނަ ލިޔެކިޔުމަށް މަގެއް | Translation of useful words

ދިވެހި ރަދީފަށް މަރުޙަބާ!
މިރަދީފަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މިނިވަންކަމާއެކު އައުބަސް ލައްވަވާ އަދި މިހާރު ހިމެނޭ ބަސްތަކަށް އުނި އިތުރުގެނެވޭނެއެވެ.
ދިވެހި ރަދީފުގައި މިވަގުތު ލަފްޒަކާއި 181
ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.
އައު ބަހެއް ރަދީފަށް ލައްވަވާ!Alphabetic Pages
I H G F E D C B A
R Q P O N M L K J
Z Y X W V U T S
އަކުރުތަކުގެ ސަފްޙާތައް
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ
މ ފ ދ ތ ލ ގ ޱ ސ ޑ
ޓ ޏ ޔ ޕ ޖ ޗ ޝ ޒ ޙ
ޙ ޚ ޜ ޢ ޣ ޥ ޛ ޠ ޡ
ޘ ޤ ޞ ޟ
Alphabetic Pages
I H G F E D C B A
R Q P O N M L K J
Z Y X W V U T S
އަކުރުތަކުގެ ސަފްޙާތައް
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ
މ ފ ދ ތ ލ ގ ޱ ސ ޑ
ޓ ޏ ޔ ޕ ޖ ޗ ޝ ޒ ޙ
ޙ ޚ ޜ ޢ ޣ ޥ ޛ ޠ ޡ
ޘ ޤ ޞ ޟ

ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވިކިމީޑިޔާގެ ދިވެހި ރަދީފް ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަދީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.މި ރަދީފު (ބަސްފޮތް) އެކުލަވާލުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބަހެއް މި ރަދީފަށް އިތުރު ކުރައްވައި، ނުވަތަ މިހާރު ރަދީފުގައި ހިމެނޭ ބަހަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްދެވިދާނެއެވެ.
ވިކިމީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވިކިޕީޑިޔާ
މިނިވަން އެކުމާފާނު

ވިކިފޮތް
އާންމު ފޮތްތަކާއި އިރުޝާދުތައް

ވިކިޚަބަރު
އާންމު ޚަބަރުގެ މަސްދަރުތައް

ވިކިމަސްދަރު
އާންމު މަސްދަރުތައް

ވިކިމަހުލޫގާތު
ތަކެތީގެ ޑައިރެކްޓަރީ

ވިކިބުނުން
އެއްކޮށްލި ބުނުންތައް

އާންމު
ވިކިމީޑިޔާ

މީޓާ-ވިކި
ވިކިމީޑިޔާ މަޝްރޫޢު ވިލަރެސް

ވިކިވާރސިޓީ
އާންމު ދަސްކުރުން