ސްނޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

ވައިގައި ހުންނަތެތްކަން ފިނިކަމުގެ ސަބަބުން ގަނޑުވެގެން އުފެދޭ ހުދު ކުލައިގެ އެތިއެތިކޮޅު