ސްނޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ވައިގައި ހުންނަތެތްކަން ފިނިކަމުގެ ސަބަބުން ގަނޑުވެގެން އުފެދޭ ހުދު ކުލައިގެ އެތިއެތިކޮޅު