ލޮނދިހިކައެއްހެންދިޔުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search


ދިވެހި (dv)

  1. ކައްސާގޮތް ހުންނަ އެއްޗެއް އަތުތެރެއިން ކައްސައިލުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
  2. މީހުންތަކެއް އެއްވެފައި އޮތްތާކުން މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ނުކުމެގެން ދިއުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.