މެމްބަރު:Ushau97/sandbox

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

ވިކިރަދީފު ނުވަތަ ވިކްޝަނަރީ އަކީ ތަފާތު އެތައް ބަހެއްގެ ލަފްޒުތަކުގެ މާނައާއި އެ ލަފްޒުތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީޢާއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަދީފެކެވެ. ނުވަތަ ބަސްފޮތެކެވެ. ވިކިރަދީފު ޤާއިމުކުރެވުނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިރަދީފުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިރަދީފުގައި މިވަގުތު 184 ލަފްޒަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ މި ރަދީފު އެކުލަވާލުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މެންބަރުންގެ ޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުކަން ހާސިލު ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ބަހަށާއި ޢިލްމަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެކެވެ. އެހެން ކަމުން ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑުއެދުމެކެވެ. އިނގިރޭސި ވިކްޝަނަރީގައި މިވަގުތު ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ލަފުޒާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ.

Writing star.svg
ހަފްތާގެ ބަސް
އަދި މިހާތަނަށް މި ހަފްތާގެ ބަސް ކަނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ.
Wikinews commentary.svg
ކޮންމެވެސް އަދަބީ ބަހެއް
އަދަބީ ބަސް އަދި ކަނޑަނޭޅޭއެވެ.
Logo book2.png
މި މަހުގެ ބޭރު ބަސް
އަދި މިހާތަނަށް ބޭރު ބަހެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ.
Crystal Clear action edit.png އައު ބަހެއް ރަދީފަށް ލައްވަވާ

Crystal Clear action viewmag-.png ރަދީފުން ބަހެއް ހޯއްދަވާ
 
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ
މ ފ ދ ތ ލ ގ ޱ ސ ޑ
ޓ ޏ ޔ ޕ ޖ ޗ ޝ ޒ ޙ
ޙ ޚ ޜ ޢ ޣ ޥ ޛ ޠ ޡ
ޘ ޤ ޞ ޟ
I H G F E D C B A
R Q P O N M L K J
Z Y X W V U T S

ވިކިމީޑިއާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވިކިރަދީފު ހިންގަނީ ވިކިޕީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިންނެވެ. ވިކިމީޑިއާ އިން މިފަދަ އެހެން މަޝްރޫޢޫތައް ވެސް ހިންގައެވެ. ތިރީގައި ވަނީ ވިކިމީޑިއާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކެވެ.