މަސްކާށިދޫނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު

މަސްކާށިދޫންޏަކީ އުދުހޭ، ފުންމާ، ކުޑަސޫތްޕެކެވެ. މިއީ ގޮއްފުޅަނތްގާ ވައްތަރު އެއްޗެކެވެ. މިއުޅޭނީ ވިނަގަނޑުގެ ތެރޭގައްޔާއި ދަނޑުމަތީގައެވެ.