އަރިސްކުރުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search
    އަރިސްކުރުމަކީ ބޮޑެތި ނުވަތަ މާތް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރާކުރުމަށް މާތް ބަހުން ބޭނުން ކުރާލަފްޒެކެވެ.