ރަދީފު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
  • އިނގިރޭސި: ލޯހިރުވުން

މާނަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނ. 1 ބަހެއްގެ ލަފްޒުތަކުގެ މާނަ ލިޔެފައި، އެ ބަހެއްގެ އަކުރުތަކުގެ ތަރުތީބުން ލަފްޒުތައް ތަރުތީބު ކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތް. 2 ބަހެއްގެ ލަފްޒުތަކާއި އަދި އެ ލަފްޒާ އެއް މާނައެއްގައި އެހެން ބަހެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފްޒުތައް ހިމަނައިގެން އެ ބަހެއްގެ އަލިފުބާގެ ތަރުތީބުން ތަރުތީބު ކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތް. 3 ވަކި ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ އަދި އެ ފޮތުގައި ހިމެނޭ އިސް ލަފްޒުތައް އެ ބަހެއްގެ އަލިފުބާގެ ތަރުތީބުން ތަރުތީބު ކޮށްފައި ވާ ރިފަރެންސް ފޮތް. 4 އަކުރުތަކުގެ ތަރުތީބު ދީފައިވާ ލިއުމެއް ނުވަތަ ލިއުމެއްގެ ބައެއް.