Jump to content

ހަނާވަތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
  • އިނގިރޭސި: identity

މާނަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނ. 1 މީހެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ ރަމްޒު. 2 މީހަކު އެއީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ހަގީގަތް. 3 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ދިނުން.

ބައްލަވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާދާރު