ދިލިބުރުގާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

އަންހެނާގެ ޖިންސީގުނަވަން، ފިނދުގެ ދެތުންފަތް ގުޅޭދިމާލު، ކުޅަނދިޅީގެ މަތީގައި ، ކުޅަނދިލި ފޮރުވޭގޮތާށް ލެވިފައިވާ ބޯހަންފަށަލަ