ފަސްގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

(1) ބިންގަނޑު. (2) އުސްކޮށް ހުންނަ ވެލިގަނޑު. (3) ކުޅި ޖެހުމަށާއި ހިފައި އޮޅުލުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި އޮންނަތަން. (4) ގުޅަ ކުލޭ ފަސްގަނޑު.